Home TV Show & PhimRating Tổng hợp rating bộ phim Tình Yêu Quyền Thế ( Night Light)

Tổng hợp rating bộ phim Tình Yêu Quyền Thế ( Night Light)

bởi 360Kpop
0 bình luận
Rating từng tập phim
TNmS Ratings AGB Nielsen
Nationwide Seoul NationalCapital Area Nationwide Seoul NationalCapital Area
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 1
5.7% (NR)
(NR)
6.6% (NR)
(NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 2
7.2% (18th)
8.2% (15th)
6.3% (NR)
6.3% (20th)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 3
6.1% (NR)
(NR)
5.5% (NR)
(NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 4
6.1% (NR)
(NR)
6.2% (NR)
6.8% (17th)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 5
5.3% (NR)
(NR)
4.7% (NR)
(NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 6
6.4% (NR)
(NR)
5.4% (NR)
(NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 7
4.2% (NR)
(NR)
4.7% (NR)
(NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 8
4.6% (NR)
(NR)
5.2% (NR)
(NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 9
4.1% (NR)
(NR)
3.8% (NR)
(NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 10
4.1% (NR)
(NR)
4.5% (NR)
(NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 11
4.5% (NR)
(NR)
4.4% (NR)
(NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 12
4.1% (NR)
(NR)
3.8% (NR)
(NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 13  4.3% (NR)  4.4% (NR)  4.7% (NR)  4.8% (NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 14  4.3% (NR)  4.4% (NR)  4.7% (NR)  4.8% (NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 15  3.5% (NR)  4.0% (NR)  3.4% (NR)  3.9% (NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 16  3.5% (NR)  3.9% (NR)  4.0% (NR)  4.5% (NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 17  3.2% (NR)  3.3% (NR)  3.1% (NR)  3.2% (NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 18  3.7% (NR)  4.6% (NR)  3.5% (NR)  4.4% (NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 19  4.1% (NR)  5.0% (NR)  4.1% (NR)  5.1% (NR)
Rating Tình Yêu Quyền Thế tập 20  4.4% (NR)  4.8% (NR)  4.3% (NR)  4.7% (NR)

Loading...

Viết bình luận

Có thể bạn chưa biết?